VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 31 MAART 2022

De raad van bestuur van de BMBC heeft op 31 maart 2022 de clubleden uitgenodigd op deze vergadering en heeft alles in het werk gesteld om opnieuw een “fysische” vergadering te organiseren zodat een rechtstreeks contact met de clubleden mogelijk is.

Zoals de wet het voorschrijft moet elke vzw een ALV organiseren binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar.

Eind december 2021 (met een bijlage in de Gazette) werden de clubleden uitgenodigd om hun kandidatuur in te dienen als “Effectief lid” (= actief lid met stemrecht).

Er werden 22 kandidaturen ingediend die allen op 3 maart 2022 een ontvangstmelding hebben gekregen alsook de vraag of zij agendapunten wensen aan te brengen en /of zij hun kandidatuur wensen in te dienen voor een bestuursmandaat voor één werkjaar. Er werden zes kandidaturen ingediend voor een bestuursmandaat voor één jaar.

Op 11 maart 2022 werd de oproeping voor de Algemene Ledenvergadering verstuurd met de dagorde en met het volgende resultaat:

  • De 22 kandidaturen voor het effectief lidmaatschap werden aanvaard en goedgekeurd. 18 effectieve leden waren aanwezig waarvan twee met een volmacht. Resultaat 20 stemgerechtigde effectieve leden.
  • Het verslag van de ALV van 19 mei 2021 werd goedgekeurd.
  • Het verslag van de activiteiten van 2021 van het bestuursorgaan werd besproken en aanvaard.
  • De rekening 2021 werd uitgebreid overlopen en op de gestelde vragen werd met de nodige gegevens geantwoord waarna de rekening werd goedgekeurd.
  • De ALV geeft kwijting aan de bestuurders.
  • De begroting 2022 werd overlopen en toegelicht en met de mededeling dat – wegens de onzekere tijden en toekomst – in het laatste trimester van 2022 een evaluatie van de financiële situatie zal gebeuren en indien nodig aanpassingen zullen worden uitgevoerd. Aangezien we moeten vaststellen dat de mogelijke kosten op quasi alle vlakken stijgen, zal zowel bij de uitgaven als de ontvangsten ruimte moeten gezocht worden. Een beslissing zal zich opdringen om het lidgeld 2023 al dan niet te verhogen.
  • Er werden zes kandidaturen ingediend voor een bestuursmandaat van één jaar en deze werden door de ALV aanvaard en goedgekeurd. De verkozen bestuursleden komen de eerstkomende dagen samen om de verschillende bestuurstaken te bespreken en te verdelen rekening houdend met de tot op heden opgebouwde ervaring en werklastverdeling.
  • De wijzigingen aan het statuut zijn het gevolg van opgelegde wetswijzigingen nl. de benaming bestuursorgaan ipv raad van bestuur, daden van economisch belang, procedurewijziging om de maatschappelijke zetel te wijzigen, verplicht bijhouden van het UBOregister, enz. Bijzondere aandacht werd gevraagd voor een aanpassing van artikel 3 van het statuut waarbij elke deelnemer/deelneem ster aan een bijeenkomst van de BMBC dit doet onder eigen verantwoordelijkheid en in orde is met alle vigerende wetgeving die zijn/haar deelname vereist. Deze vermelding komt overeen met wat op de inschrijvingsformulieren eveneens wordt vermeld. Dit is het logische gevolg van een lidmaatschap waardoor elk clublid het statuut automatisch goedkeurt bij het toetreden tot de club. Dit alles gebeurt op vrijwillige basis maar is niet vrijblijvend. Hiervoor wordt verwezen naar de formulering van de”clubafspraken” op onze website die voor elk clublid geldig zijn. Tenslotte wordt ook medegedeeld dat geopteerd werd om niet meer te werken met een intern reglement omdat getracht werd om in het statuut zoveel als mogelijk de basiswerking te voorzien. Dit bespaart ons het werk om bij de minste wijziging van het intern reglement steeds een verplichte procedure te moeten afwerken. De voorgestelde wijzigingen van het statuut worden goedgekeurd door de ALV. De tekst is beschikbaar op onze website BMBC-GAZETTE.be
  • Tijdens de rondvraag wordt ook de aandacht gevraagd van de ALV voor een fenomeen dat steeds meer opduikt bij sommige clubleden nl. het respectloos handelen tav de vrijwilligers die instaan voor de werking van de club: organisatoren van rondritten, het niet opvolgen van de clubafspraken, enz. Als voorbeeld wordt een geanonimiseerd mailbericht getoond waaruit blijkt dat enkel afdreiging voor sommigen de enige oplossing is -bijvoorbeeld indien ze niet mogen deelnemen aan een rondrit wegens “volzet” – zoniet wensen zij geen lid meer te zijn van de BMBC. Dergelijke houding past niet in onze club en er wordt beslist in dergelijke gevallen de wens van de betrokkenen te honoreren en hun lidgeld terug te storten zodat zij geen deel meer uitmaken van de BMBC.

De vergadering werd met enthousiasme afgesloten en een nieuw werkingsjaar kan opnieuw starten.

error: Content is protected !!